Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Rozumím

Kategorie

Obchodní podmínky

 

uvodni ustanoveniÚvodní ustanovení

reklamacePráva z vadného plnění

uzivatelUživatelský účet

zarukaZáruka

smlouvaKupní smlouva

odstoupeniOdstoupení od smlouvy

cenaCena zboží,

dalsi pravaDalší práva povinnosti smluvních stran

platbaplatební podmínky

ochrana datOchrana osobních údajů

dorucenia doručení zásilky

newsZasílání obchodních sdělení

dopravaPřeprava a dodání zboží

zaverecna ustanoveniZávěrečná ustanovení

 

 

linka  


 

 

uvodni ustanoveniÚvodní ustanovení


1.1.   

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) právnické firmy Haišman s.r.o., se sídlem Kněžská 14, 370 01, České Budějovice, identifikační číslo: 05876281, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25936 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, jenž je fyzickou osobou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.sici-stroje-overlocky.cz/content (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2.   

Je-li kupující právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „právnická osoba“), ustanovení těchto obchodních podmínek obsahující zvláštní úpravu závazků ze smluv uzavíraných se spotřebitelem se neužijí. Kupující, jenž je právnickou či fyzickou osobou dle věty předchozí, je povinen při uzavírání kupní smlouvy jako svůj identifikační údaj uvést též své identifikační číslo (dále jen „“).

 

1.3.   

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání obsažená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4.   

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

 

1.5.   

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním obchodních podmínek, jež jsou vyvěšeny na webovém rozhraní obchodu v době uzavření předmětné kupní smlouvy.

 

 

nahoru na seznam

 

uzivatelsky ucetUživatelský účet


2.1.   

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce kupující přistupuje do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní kupující provádí objednávku zboží (dále jen „uživatelský účet“).

 

2.2.   

Kupující může provádět objednávky zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.3.   

Kupující je povinen při vytváření registrace na webové stránce prodávajícího a při vytváření objednávky zboží uvádět kompletní, přesné a pravdivá údaje o své osobě a o dalších skutečnostech, jež jsou k vytvoření registrace vyžadovány. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující v případě jejich změny bez zbytečného odkladu povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v jeho uživatelském účtu a údaje zadané při objednávce zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.4.   

Přístup k uživatelskému účtu kupujícího je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit užívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5.   

Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet kupujícího zejména v případě, kdy tento svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či poruší-li kupující své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

 

2.6.   

Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

nahoru na seznam

 

kupni smlouvaUzavření kupní smlouvy

 

3.1.   

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2.   

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou v dané výši zobrazovány prostřednictvím webového rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3.   

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky, přičemž tyto náklady jsou podrobně upraveny v ustanovení čl. 4, odst. 4.3. těchto obchodních podmínek.

 

3.4.   

Pro objednání zboží postupuje kupující v souladu s instrukcemi prodávajícího uvedenými na jeho webovém rozhraní a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

3.4.1.objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.5.   

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do této objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „enter“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího jím uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Neobdrží-li kupující obratem po odeslání své objednávky potvrzení prodávajícího o jejím přijetí, je povinen si úspěšné přijetí objednávky ověřit buďto na tel. č. prodávajícího 386 350 950 v pracovních dnech od 8:00 hod do 16:00 hod, nebo pomocí e-mailu na elektronické adrese prodávajícího objednavky@sicistroj.cz. Není-li objednané zboží momentálně skladem v prostorách prodávajícího, uvědomí prodávající o této skutečnosti bez zbytečného odkladu kupujícího buďto telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu kupujícím uvedenou v objednávce.

 

3.6.   

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to písemně či telefonicky.

 

3.7.   

Objednávka provedená kupujícím způsobem popsaným v čl. 3 této smlouvy je závazná. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) prodávajícím, jež je  zaslána kupujícímu elektronickou poštou v souladu s čl. 3., odst. 3.5. těchto obchodních podmínek.

 

3.8.   

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 

 

 

nahoru na seznam


cenaCena zboží,

platba platební podmínky

dorucenia doručení zásilky

 

4.1.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu některým z následujících způsobů:

  • v hotovosti na dobírku při převzetí zásilky v místě určeném kupujícím v objednávce,
  • v hotovosti osobně při odběru zboží v provozovně prodávajícího,
  • platbou provedenou bezhotovostním bankovním předem na základě prodávajícím vystavené zálohové faktury s tím, že po připsání celé částky kupní ceny na účet prodávajícího bude zboží odesláno kupujícímu,
  • prodej na splátky.

Prodej zboží na splátky zajišťuje podávající prostřednictvím leasingové společnosti Essox s.r.o. (dále jen „leasingová společnost“), na níž je zákazník prodávajícím v případě označení příslušného políčka v objednávkovém formuláři ve webovém rozhraní obchodu ve svém uživatelském rozhraní automaticky přesměrován. Jakmile je dohoda o splátkách kupujícím u leasingové společnosti uzavřena, vyrozumí tato společnost bezodkladně prodávajícího o sjednání splátek. Po obdržení informace o sjednání dohody o splátkách podle věty předchozí přistoupí prodávající k expedici zakoupeného zboží. Zboží je expedováno v souladu s ustanovením čl. 4, odst. 4.4. těchto obchodních podmínek.


4.2.

Při dodání zboží na území České republiky je zboží dodáno kupujícímu společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši, nejedná-li se o dodání zboží na dobírku.  Je-li účtováno balné, bude o této skutečnosti, stejně jako o jeho výši kupující předem informován.

 

Náklady spojené s dodáním zboží jsou účtovány takto:

expresní balíkovou službou GEIS nebo Českou poštou

 

Při zaslání společností Geis činí poštovné s dobírkou 120,- Kč. Při platbě předem zálohovou fakturou na účet prodávajícího  činí poštovné 100,- Kč 

 

Při zaslání Českou poštou činí poštovné pro zásilku do hmotnosti 300gr s cenou zboží do 350,- Kč a při platbě předem 70,- Kč. Pro ostatní zásilky je poštovné při platbě na dobírku účtováno ve výši 130,- Kč, při platbě předem zálohovou fakturou na účet prodávajícího činí poštovné 90,- Kč. Českou poštou zasíláme zboží v maximální hodnotě do 2.800,- Kč.

 

Při osobním odběru v provozovně prodávajícího není poštovné účtováno. 

 

Při objednání doplňků, jehel a příslušenství Lucznik je k ceně vždy připočten 1x poplatek 60,- Kč.

 

Při objednávce do 3.299,- Kč  je poštovné účtováno dle zvoleného způsobu doručení a dle zvoleného dopravce. Je-li kupní cena dodávaného zboží 3.300,- Kč nebo vyšší, není poštovné účtováno.


 

Při dodání zboží na území Slovenské republiky je zboží dodáno kupujícímu expresní balíkovou službou GEIS nebo prostřednictvím České pošty. Českou poštou zasíláme zboží v maximální hodnotě do 2.800,- Kč. Poštovné je účtováno ve výši 250,- Kč při objednávce do 2.999,- Kč, Při objednávce v hodnotě 3.000,- Kč a vyšší je poštovné účtováno v hodnotě 200,- Kč. Při objednávce zboží 20.000,- Kč nebo vyšší, není poštovné účtováno.

 

4.3. 

Zásilka je odeslaná  prodávajícím v nejblíže následující pracovní den  po  doručení objednávky, je-li objednané zboží skladem. Zásilka dodávaná na území Slovenské republiky je odeslána nejblíže následující pracovní den po dni, v němž byla objednávka doručena, jestliže je zboží zasíláno na dobírku, nebo v němž byla připsána celá částka kupní ceny účtované formou zálohové faktury na účet prodávajícího, a je-li objednané zboží skladem. Není-li zboží, které je předmětem objednávky, u prodávajícího skladem, bude toto kupujícímu dodáno na základě individuální dohody ve smluveném termínu. O odeslání zboží je kupující informován prostřednictvím e-mailu zaslaného na jím určenou elektronickou adresu, požádá-li o zaslání této informace v poznámce objednávkového formuláře. U společnosti Česká pošta jsou zásilky uloženy po dobu 5 dnů. Zásilky jsou pojištěny proti poškození či ztrátě až do výše  hodnoty zboží. Při větších objednávkách přesahujících běžné možnosti dopravce je nutná individuální dohoda o způsobu přepravy zboží.

 

4.4. 

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, vyjma případů, kdy je kupní cena zboží hrazena bezhotovostním bankovním převodem na základě zálohové faktury podle čl. 4, odst. 4.1. písm. c) těchto obchodních podmínek a s výjimkou zboží, u nějž je kupující na povinnost uhradit zálohu předem upozorněn, když tato informace je uvedena vždy  u předmětného zboží jako součást jeho prezentace ve webovém rozhraní obchodu. Tím není dotčeno ustanovení čl. 4, odst. 0  těchto obchodních podmínek.

 

4.5. 

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby formou zálohové faktury jsou náklady spojené s dodáním zboží splatné společně s kupní cenou předmětného zboží.

 

4.6. 

V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupující povinen při úhradě kupní ceny zboží uvést též variabilní symbol platby, který je uveden na zálohové faktuře prodávajícího, vystavené k úhradě kupní ceny předmětného zboží V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.7. 

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

4.8.

Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.9.

Prodávající vystaví kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Faktura obsahuje všechny náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem.

 

 

nahoru na seznam

 

prepravaPřeprava a dodání zboží

 

5.1.

Je-li způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

5.2.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání.

 

5.3. 

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

5.4.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat stav obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

 

5.5.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 

 

 

nahoru na seznam


reklamacePráva z vadného plnění 

 

6.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až §2117 a§ 2161 až § 2174. Kupující je povinen zboží při doručení řádně prohlédnout a v případě porušení nebo poškození obalu či při jiném viditelném poškození doručované zásilky toto zboží neprodleně reklamovat u přepravce.

 

6.2.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

6.2.1.

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

 

6.2.2.

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 

6.2.3.

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

6.2.4.

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

6.2.5.

zboží vyhovuje požadavkům závazných právních předpisů.

 

6.3.

Ustanovení uvedená v čl. 6, odst. 0 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro níž byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

6.4. 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí kupujícím.

 

6.5.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

6.6.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

6.7.

Zboží je určeno výlučně pro domácí (neprůmyslové) použití, není-li výslovně uvedeno jinak.

 

 

nahoru na seznam


zarukaZáruka

 

7.1.

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy po dobu uvedenou v záručním listě a dle podmínek tam stanovených, jedná-li se o zboží, u nějž je záruka poskytována.

 

7.2.  

Místem uplatnění práv ze záruky je prodejní místo prodávajícího. Po předchozí dohodě s prodávajícím však kupující může práva ze záruky uplatnit přímo v po dohodě určeném autorizovaném servisním středisku dané značky.

 

7.3.  

Dopravu na místo uplatnění reklamace, kterým je prodejní místo prodávajícího či autorizované servisní středisko,  hradí kupující. V případě uplatnění práv ze záruky přímo v prodejním místě prodávajícího dopraví prodávající opravené zboží kupujícímu na vlastní náklady přepravní firmou, v případě oprávněné reklamace budou kupujícímu uhrazeny též náklady na dopravu zboží na místo uplatnění reklamace, jež mu v souvislosti s odesláním zboží vznikly. Kupující nese náklady neoprávněné reklamace. Za neoprávněnou reklamaci se zejména považuje uplatnění práv ze záruky, jsou-li tato uplatněna po záruční době či opětovné uplatnění reklamace vady, ve vztahu k níž již byla reklamace dříve prodávajícím zamítnuta. Za neoprávněnou reklamaci se považují též případy, kdy k závadě či poruše výrobku došlo vlivem nesprávné manipulace, neodborným zásahem do výrobku, v důsledku chybného elektrického zapojení výrobku či případy, kdy výrobek byl v rozporu s návodem k obsluze užíván k jinému účelu, než k jakému byl vyroben, v důsledku čehož vada vznikla.

 

7.4.  

K reklamovanému zboží je nutné přiložit záruční list a kopii dokladu o nákupu – fakturu, spolu s podrobným popisem závady.  Reklamované zboží musí být   zabaleno v  obalu, tak aby bylo chráněno proti poškození,  a musí být kompletní. Za kompletní se považuje zboží, které je prodávajícímu k reklamaci vráceno včetně příslušenství a všech svých součástí, zejména včetně návodu k použití, spouštěče, přívodních  kabelů apod.


 

nahoru na seznam

 

odstoupeniOdstoupení od kupní smlouvy

 

8.1.

Kupující je oprávněn od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

 

8.2.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zašle či předá prodávajícímu veškeré zboží, které na základě smlouvy, od níž odstupuje, převzal, včetně všech jeho součástí a příslušenství neporušené, v původním obalu a bez známek opotřebování jeho užíváním. Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující, zaslání zboží na dobírku na adresu prodávajícího není možné. Odstupuje-li kupující od smlouvy, jejímž předmětem je počítačový program, nemůže kupující od této smlouvy odstoupit, porušil-li jeho původní obal.

 

8.3. 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Nebylo-li zboží vráceno prodávajícímu neporušené či v originálním obalu, bylo-li opotřebované nebo jinak poškozené či nebylo-li kompletní, nemůže kupující od smlouvy odstoupit.

 

8.4.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do deseti (10) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu stejným způsobem, jímž je od něj převzal včetně nákladů na dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu uhrazenou kupujícím již při vrácení zboží či učinit tak jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí a prodávající provede kontrolu vráceného zboží.

 

8.5. 

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

8.6.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, zejména pak v případech uvedení nepravdivých či hrubě zkreslených údajů kupujícím na objednávce zboží. Prodávající je též oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případech, kdy informace zveřejňované na webovém rozhraní prodávajícího, uváděné u jednotlivých produktů, jsou v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby či v důsledku technických komplikací zavádějící. Právo prodávajícího odstoupit od smlouvy mu přísluší též v případě, že cena uvedená na objednávce zboží není obvyklou cenou daného produktu, tj. je výrazně nižší či vyšší než cena u srovnatelných produktů obvyklá a je zřejmé, že taková cena je důsledkem technické chyby či neoprávněného zásahu do webového rozhraní prodávajícího a nevyjadřuje jeho pravou vůli.


8.7. 

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.8.7.  V  případě odstoupení prodávajícího od smlouvy prodávající kupujícího o tomto svém úmyslu bez zbytečného odkladu vyrozumí a kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů od tohoto vyrozumění, bezhotovostně na účet určený kupujícím vrátí.

 

 

nahoru na seznam

 

dalsi pravaDalší práva a povinnosti smluvních stran

 

9.1. 

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

9.2.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího objednavky@sicistroj.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, z níž byla tato stížnost odeslána.

 

 

nahoru na seznam

 

ochrana datOchrana osobních údajů

 

10.1.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

10.2.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

10.3.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost ve svém uživatelském účtu, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

 

10.4.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci ve svém uživatelském účtu i při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu provést ve svém uživatelském účtu či přímo v objednávce, došlo-li již v období od změny těchto údajů do doby dodání předmětného zboží, změnu svých osobních údajích.

 

10.5.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

10.6.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

10.7.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

10.8.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 

nahoru na seznam

 

newsZasílání obchodních sdělení a doručování

 

11.1.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Souhlas podle předchozí věty může kupující prostřednictvím e-mailu zaslaného na elektronickou adresu prodávajícího kdykoli odvolat.

 

11.2.

Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

 

nahoru na seznam

 

zaverecna ustanoveniZávěrečná ustanovení

 

12.1.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

 

12.2.

Odesláním elektronické objednávky kupující stvrzuje, že tyto obchodní podmínky akceptuje a projevuje svou vůli být vázán kupní smlouvou uzavřenou s prodávajícím postupem podle čl. 3 těchto podmínek. Odesláním elektronické objednávky kupující zároveň akceptuje kupní cenu produktu, jenž je předmětem této objednávky, stejně jako způsob jeho dodání v těchto obchodních podmínkách stanovený, včetně výše nákladů na dodání objednaného zboží.

 

12.3.

Obsahuje-li vztah založený kupní smlouvou mezinárodní (zahraniční) prvek, strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

12.4.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se neplatným či neúčinným stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

12.5.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není elektronickou formou přístupná.

 

12.6.

Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:

adresa pro doručování: Kněžská 14, 370 07, České Budějovice,

adresa elektronické pošty: objednavky@sicistroj.cz,

telefon (00420) 386 350 950.

 

12.7.

Neobsahují-li tyto obchodní podmínky jiné ujednání, řídí se v otázkách výslovně neupravených zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

 

12.8.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

12.9

Mimosoudní řešení sporů
V případě sporu mezi kupujícím, který je spotřebitelem, a prodávajícím má spotřebitel dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Zahájit alternativní řešení sporu lze rovněž prostřednictvím on-line formuláře dostupného na webových stránkách platformy ODR.

Než-li kupující přistoupí k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme Kupujícímu nejdříve kontaktovat Haišman s.r.o. pro vyřešení nastalé situace.

  

12.10.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 04.07.2017 a tímto dnem v plném rozsahu ruší a nahrazují dříve platné obchodní podmínky.

 

 

nahoru na seznam

 

Haišman s.r.o.

obchod „Šicí centrum Haišman“

se sídlem Kněžská 14, 370 01, České Budějovice

IČ: 05876281  |  DIČ: CZ05876281

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25936

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.sici-stroje-overlocky.cz/content

 


 
© 2012 ŠICÍ CENTRUM HAIŠMAN
Tel.: (+420) 386 350 390 • E-mail: info@sicicentrum.cz
Ochrana osobních údajů Partneři